ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ – ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών σας εγγυώνται τη διενέργεια αναλύσεων μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των δοκιμών που εξασφαλίζει την ορθότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Όλες οι δοκιμές βασίζονται σε πρότυπες διεθνείς μεθόδους (ISO, APHA, AOAC), όπως ορίζει η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Ανάλογα με το είδος του δείγματος προσδιορίζονται:

■            Καταμέτρηση αερόβιων μικροοργανισμών

■            Ανίχνευση και καταμέτρηση Coliforms

■            Ανίχνευση και καταμέτρηση E. coli

■            Ανίχνευση και καταμέτρηση Enterobacteriaceae

■            Ανίχνευση και καταμέτρηση Ζυμών και Μυκήτων

■            Ανίχνευση και καταμέτρηση Οξυγαλακτικών

■            Καταμέτρηση S. aureus coagulase positive

■            Καταμέτρηση Bacillus cereus

■            Ανίχνευση Salmonella spp.

■            Ανίχνευση Vibrio parahaemolyticus

■            Ανίχνευση και καταμέτρηση Listeria monocytogenes

■            Έλεγχος απολύμανσης και εξυγίανσης επιφανειών με μικροβιολογική ανάλυση

■            Ανίχνευση Salmonella spp. σε δείγματα πρωτογενούς ζωικής παραγωγής, στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ελέγχου της Salmonella spp.

■            Διατροφική επισήμανση τροφίμων (Προσδιορισμός Υγρασίας, Τέφρας, Πρωτεϊνών, Λίπους, Υδατανθράκων)

■            Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων

■            Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων

■            Προσδιορισμός συντηρητικών

■            Προσδιορισμός μυκοτοξινών

Next →