ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας ελέγχεται η ποιότητα του νερού για:
  • Άρδευση/ ενεργειακή χρήση (pH, σκληρότητα, αγωγιμότητα, χλωριούχα, νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία)
  • Ύδρευση/ Πόση ζώων (pH σκληρότητα, αγωγιμότητα, χλωριούχα, νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία, μικροβιολογική ανάλυση σύμφωνα με ΚΥΑ 2600/ 2001)
  • Χρήση παράκτιων υδάτων (TOC, Δ.Ο., νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία, ολικά κολοβακτηριοειδή, κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης, εντερόκοκκοι)
← PreviousNext →