ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Σας ενημερώσουμε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή η Νομοθεσία περί “ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ”, βάσει της ΥΑ Π 112/1057/2016/ΦΕΚ 241 Β/9-2-2016, όπως σας κοινοποιήθηκε μαζί με την Εγκύκλιο Γ1/Γ.Π.οικ 28158/15-4-2016/Υπ. Υγείας, με την οποία προσαρμόζεται η Ελληνική Νομοθεσία στην Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013.

Με την ως άνω αναφερόμενη ΚΥΑ καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), καθορίζονται οι παράμετροι, οι συχνότητες και οι μέθοδοι για την παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών, οι οποίες περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ο έλεγχος του πόσιμου νερού για ραδιενέργεια πραγματοποιείται αποκλειστικά από Διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και Εξουσιοδοτημένα από την ΕΕΑΕ Εργαστήρια.

Τα Εργαστήρια μας, ως Διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ και Εξουσιοδοτημένα από την ΕΕΑΕ για τους ελέγχους ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό, μπορούν να υποστηρίξουν όλους του Ο.Τ.Α και Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας, στην παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχουν στους Δημότες τους, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες νομοθεσίες.

Η επιστημονική ομάδα των εργαστηρίων μας, είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες εφόσον επιθυμείτε.

Για να δείτε την εξουσιοδότηση πατήστε εδώ.

← Previous